درباره ما
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران مفتخر است تا مطابق با استانداردهای جهانی آموزش الکترونیکی و در راستای نیازهای آموزشی جامعه محترم پزشکی کشور قسمتی از برنامه‌های آموزشی خود را در قالب برنامه‌های آموزش مداوم از طریق اینترنت ارائه نماید.
ارائه برنامه‌های آموزشی اینترنتی که برای اولین بار در کشور با رعایت اصول و چارچوب  علمی تدوین محتوای الکترونیکی و به صورتی کاملاً تعاملی تهیه شده ، نقطه عطفی در گستره آموزش مداوم کشور است.
امید است این سایت راهگشای مسیر طولانی کشور در آموزش از راه دور باشد.
دکتر حسین کشاورز معاون آموزشی دانشگاه
دکتر امیرحسین امامی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
دکتر ریتا مجتهدزاده مسئول دفتر آموزش از راه دور دانشگاه
دکتر آیین محمدی قائم مقام مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و مسئول دفتر آموزش مداوم اینترنتی