درمان های نوین در معالجه پای دیابتی

دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی
  • گروه آموزشی : علوم پایه

معرفی برنامه

اهداف برنامه