Network+2

امید بزرگی
  • گروه آموزشی : عفونی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

سایر مؤلفان و همکاران تدوین

دکتر علیرضا نوروزی

دکتر محمد علی چراغی

دکتر علیرضا نوروزی

دکتر محمدرضا خرمی زاده

دکتر سمیه میرصادقی

دکتر حتمی

دکتر بابک ارجمند

دکتر میثم سیدی فر