دختر 16 ساله با دوبینی و افتادگی پلک

دكتر شهریار نفیسی
  • سمت : دانشیار گروه نورولوژی
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : نورولوژی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


دوبینی; افتادگی پلک; دوبینی و افتادگی پلک