بیماری که به دلیل نامرتبی دندان ها مراجعه نموده است

مریم اعلاء
  • گروه آموزشی : علوم پایه

معرفی برنامه

اهداف برنامه

سایر مؤلفان و همکاران تدوین

دکتر محمد اربابی

دکتر ....

کلمات کلیدی


بیماری;دلیل نامرتبی دندان ها;نامرتبی; دندان ها