آقاي21 ساله با درد شکم

دکتر فرامرز کریمیان
  • سمت : دانشیار گروه جراحی
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : جراحی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


درد; شکم; درد شکم