خانم 30 ساله‌اي با ضعف و بيحالي

دکتر امیرحسین امامی
  • سمت : دانشیار گروه داخلي – خون و سرطان
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : داخلی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


ضعف و بيحالي; ضعف; بيحالي