پانسمان های نوین در درمان زخم پای دیابتی

زهرا شایگان مهر
  • گروه آموزشی : علوم پایه

معرفی برنامه

اهداف برنامه