آقای 45 ساله ای با فشارخون بالا (اصول کلی درمان فشارخون و چگونگی برخورد با بیمار مبتلا به فشارخون)

دکتر ترانه درمحمدی
  • سمت : دانشیار گروه داخلی
  • دانشگاه : علوم پزشکی تهران
  • دانشکده : پزشکی
  • گروه آموزشی : داخلی

معرفی برنامه

اهداف برنامه

کلمات کلیدی


فشارخون; فشارخون بالا; چگونگی برخورد با بیمار مبتلا به فشارخون